Rentambt Zutphen – “Visitatieboeck de anno 1557”

0
42

Dit register is door het Gelders Archief als volgt toegelicht:
“Fol. 1-9 bevatten afschriften van: 1°. het besluit van 1556, waarbij het bedoelde onderzoek is bevolen, 2°. publicaties, daaromtrent in 1557 uitgevaardigd, 3°. de hofrechten van Zutphen, Lochem en Hengelo en de rechten der vrije hofgoederen in de Graafschap; voorts een opteekening van de aan de gebruikers van hoorige goederen te stellen vragen. Fol. 10-109 bevatten de gegevens, door persoonlijk verhoor en het onderzoek van daarbij overgelegde stukken en van oudere archivalia verkregen, alsmede de composities, aangegaan met personen, die hunne verplichtingen niet waren nagekomen. Op fol. 110 de presentielijst der gecommitteerden en de akte tot staving van den inhoud van het verbaal, opgemaakt door Van Dieve, Gramaye en den rentmeester Cornelis Anthoniszoon.”
Archieftoegangsnummer 0012 (Gelders Archief) – Inventarisnummer 1119.