Richtlijnen voor auteurs van Gens Nostra (2020)

0
793

Algemeen

Gens Nostra is een tijdschrift, in papieren en digitale vorm, voor genealogische artikelen in de breedste zin van het woord. Dit kunnen familiegeschiedenissen zijn, opgehangen aan een stamboom, of biografieën van voorouders, of het verslag van een genealogische zoektocht. Het gaat om het verhaal dat de gevonden gegevens vertellen. De redactie vraagt dus niet om kale stambomen, parentelen of kwartierstaten, waarin zonder veel toelichting een bewerking is gemaakt van de brongegevens. Maar ook niet om historische artikelen zonder verband met de genealogie. Uitzonderingen zijn soms mogelijk. Zo kan een puur historisch artikel een plaats vinden als inleiding bij een themanummer of als toelichting bij een discussie. Daarnaast kunnen er in Gens Nostra artikelen verschijnen over methoden van en hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek, zoals computergenealogie, DNA‐onderzoek, interpretatie van bronnen, en dergelijke.

De redactie van Gens Nostra stelt weinig beperkingen aan vorm en omvang van de artikelen. Het kan gaan om een familiegeschiedenis die zich uitstrekt over honderden jaren, maar ook om een fragment dat verhaalt over een bijzondere vondst in een archief. En alles wat daartussen ligt. Als een artikel voldoende kwaliteit heeft en interessant is voor een breder publiek dan de eigen familie, dan is dit welkom. Uw genealogisch onderzoek hoeft niet helemaal afgesloten te zijn: ook work in progress kan van belang zijn. Het artikel moet echter wèl af zijn en voorzien van een inleiding en een afsluitende samenvatting. Probeer de omvang van uw artikel te beperken tot ongeveer zestien bladzijden, inclusief afbeeldingen en eindnoten. Lukt dat niet, verdeel het artikel dan in twee of meer delen die apart gepubliceerd kunnen worden.

Uw artikel moet origineel zijn, dat wil zeggen niet eerder elders zijn gepubliceerd, noch op het internet, noch in een ander tijdschrift. Eerdere circulatie in besloten kring is vanzelfsprekend geen bezwaar. Probeer altijd illustraties bij uw tekst te vinden: een foto of prent van het huis of de straat waar uw familie lang gewoond heeft, een fotokopie van een cruciale vermelding in een doopregister, een transportakte van eigendom, een landkaart met daarin de plaatsen die in uw verhaal een rol spelen, enz. In bijzondere gevallen kan de redactie u helpen met beeldmateriaal.

De redactie streeft ernaar elke auteur binnen drie maanden te laten weten of een artikel geplaatst kan worden, en elk geaccepteerd artikel binnen een jaar te laten verschijnen. In Gens Nostra verschenen artikelen worden bij het verschijnen van de papieren versie op de website van de NGV geplaatst. Door een artikel aan te bieden gaat u hiermee akkoord. Overigens behoudt u het copyright over uw artikel en als het eenmaal in Gens Nostra is verschenen mag u het ook elders publiceren, bijvoorbeeld op een eigen familie‐website met verwijzing naar de publicatie in Gens Nostra.

Praktische punten

  • Maak uw artikel in Word of een daarmee compatibele tekstverwerker en stuur het als bijlage bij een e‐mail aan de redactie: hoofdredacteur-GN@ngv.nl. Stuur de bij het artikel behorende illustraties – in hoge resolutie (in jpeg-formaat) en afzonderlijk en los van tekst in, zodra de redactie daarom vraagt. Geef in de tekst aan waar uw illustraties moeten komen, met een onderschrift erbij. Tijdens de opmaak van Gens Nostra zal de vormgever soms iets van uw plaatsing afwijken.
  • Gebruik geen voetnoten maar eindnoten, met een doorlopende nummering. U hoeft niet elke vondst in een noot te verantwoorden, maar beperk u tot het aangeven van moeilijk traceerbare bronnen. Het is niet nodig bronnen te vermelden die via het internet door iedereen zonder moeite zijn na te trekken. Maar vermijd ook te lange noten: een anekdote die de moeite van het vertellen waard is hoort thuis in de tekst (eventueel in een apart kader) en niet in een noot.
  • Data worden in de tekst van uw verhaal altijd volledig uitgeschreven: dus niet 05‐01‐1806 maar 5 januari 1806. In een genealogie kunt u langere maandnamen afkorten: 5 jan. 1806. Gebruik in uw tekst ook nooit afkortingen als ged. of otr., maar schrijf gedoopt en ondertrouw voluit. Hetzelfde geldt voor een beknopte genealogie (tot zo’n twintig personen). Bij een langere genealogie kunt u wel afkortingen gebruiken, maar zoon en dochter worden altijd voluit geschreven.
  • Houd in een genealogie na de naam van een persoon een vaste volgorde van gegevens aan: geboorte/doop (eerst de plaats, dan de datum), beroep/functie, overlijden/begrafenis, gegevens partner (inclusief schoonouders). Bij een complexere genealogie kunt u na de naam ook “zoon/dochter van …” vermelden.
  • Vermijd in uw genealogieën alle bijzondere opmaak. Schrijf namen niet in hoofdletters, vette of cursieve letters, en laat de tekst niet inspringen. Gens Nostra past een uniforme opmaak voor genealogieën toe. Voorbeeld ter illustratie van de voorgaande punten:

“VIIIc. Pieter Jansen, zoon van VIId, geboren Bussum 21 maart 1897, makelaar, overleden Utrecht 4 oktober 1967; trouwt Bunnik 15 april 1920 Jeanne de Vries, geboren Bunnik 12 februari 1899, maatschappelijk werkster, overleden Maarn 3 november 1980, dochter van Dirk de Vries en Jannetje Balk.”
Hierna volgt alles wat u over het leven van Pieter en Jeanne wilt vermelden. Aansluitend volgen gegevens over kinderen:
“Uit dit huwelijk: 1. Dirk Jansen, volgt IXd. 2. Petra Jansen, geboren Utrecht 17 juli 1925, overleden Utrecht 6 september 1943.”

  • Kleed uw artikel aan met gegevens die een beter licht werpen op het leven van de behandelde personen: woonplaatsen, beroepen en maatschappelijke functies, aan‐ en verkoop van huizen, erfenissen, enz. Dit alles met bronvermelding waar mogelijk.
  • Vermeld in uw genealogie bij voorkeur géén nog levende personen, om een aanvaring met de privacy‐wetgeving te voorkomen. Is het onvermijdelijk, vraag dan schriftelijke toestemming aan de betrokkenen, en meld uw publicatie bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens); dit moet rond zijn vóór u een artikel aan Gens Nostra aanbiedt.
  • Een redacteur zal contact met u opnemen om mee te delen of uw artikel geplaatst kan worden, en of de redactie wijzigingen voorstelt. In het algemeen moet u die wijzigingen zelf aanbrengen. De redactie behoudt zich het recht voor om de stijl van een artikel bij te schaven. Het resultaat hiervan wordt u ter goedkeuring voorgelegd, want als auteur blijft u verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.
  • Voordat de redactie een goedgekeurd artikel plaatst wordt u gevraagd de standaard auteursrecht verklaring volledig ingevuld en getekend aan de redactie te zenden. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw artikel.
  • Uw idee voor een artikel of uw concept artikel kunt u inzenden naar: NGV, t.n.v. redactie Gens Nostra, Postbus 50, 3980 CB Bunnik, of digitaal naar hoofdredacteur-GN@ngv.nl .