Restauratie- en digitaliseringsproject Schepenbank Tilburg en Goirle

0
94

Restauratie- en digitaliseringsproject Schepenbank Tilburg en Goirle

De restauratie van het eerste gedeelte van archief 14 Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811 met inventarisnummer 1 tot en met 8095 is afgerond. Alle archiefstukken zijn materieel verzorgd en gedigitaliseerd en opgeslagen in het e-depot van het Nationaal Archief. Vervolgens staan deze met ruim 161.000 scans nu online op onze website.

In 2018 is het project van start gegaan. In totaal bedroeg het zo’n 50 meter dat gedaan moest worden. We begonnen met de conservering en restauratie van het archief uitgevoerd door restauratieatelier DP Conservation. Daarna pas konden we overgaan tot de volgende fase en dat is digitalisering. Uiteraard moest de digitalisering nog wel steekproefsgewijs nagekeken worden door zowel de Koninklijke Bibliotheek, op technische aspecten, en door Regionaal Archief Tilburg die de inhoudelijke controle ter hand nam. Die controles hebben in de afgelopen weken plaatsgevonden en we kunnen zeggen dat we bijzonder trots zijn op datgene wat is geleverd. Dat geldt voor zowel de materiële zorg door DP Conservation als door het digitaliseringsbedrijf Picturae.
Tenslotte moesten de scans daarna gepubliceerd worden op de website en dat is inmiddels gebeurd. Inmiddels is voor het tweede gedeelte van archief 14 Schepenbank Tilburg en Goirle, vanaf inventarisnummer 8096, een voorlopig honorering projectaanvraag Metamorfoze Archieven en Collecties toegekend. De planning is dat we in augustus ermee starten en dat dit zo’n twee jaar in beslag zal nemen. In augustus 2022 is het dan zover en is het complete archief van iets meer dan 100 meter gerestaureerd, schoongemaakt, verpakt, gedigitaliseerd én digitaal beschikbaar op onze website.

Toelichting Metamorfoze

Het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed
Metamorfoze financiert digitaliseringsprojecten voor het behoud van boeken, kranten, tijdschriften, archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Er zijn twee trajecten: Archieven en Collecties (AC) en Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT). Daarnaast financiert Metamorfoze onderzoek op het gebied van papierconservering.

Boeken, kranten en tijdschriften

Het traject voor de boeken, kranten en tijdschriften (BKT) richt zich op de conservering van boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken), papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, (grotendeels) uit de periode 1840-1960, die zich bevinden in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie. Voor kranten is de selectieperiode 1618 – 1960.

Archieven en collecties

In het AC-traject gaat het om conserveren en digitaliseren van archieven en collecties, uniek materiaal van nationaal belang dat onderhevig is aan verval uit de periode tot 1950. Het project wordt uitgevoerd door de erfgoedinstelling in samenwerking met Metamorfoze en de Koninklijke Bibliotheek. Het Nationaal Archief zorgt voor de duurzame opslag van de digitale masterbestanden.

Digitalisering en conservering

Voor Metamorfoze is digitalisering (preservation imaging) een conserveringsmethode. Van het papieren origineel wordt een digitale kopie gemaakt. De informatie van het papieren origineel wordt overgezet op een andere drager door middel van hoogwaardige digitalisering: preservation imaging. De term preservation houdt in dat de digitale afbeeldingen van een dusdanige kwaliteit moeten zijn dat ze het originele materiaal kunnen vervangen. De originelen worden immers na conservering onttrokken aan het gebruik. In het Metamorfoze-project worden twee soorten images geproduceerd: digitale masterbestanden ten behoeve van de duurzame opslag en afgeleide images ten behoeve van de beschikbaarstelling aan de gebruikers.

• Website Metamorfoze