DeTwee Kwartieren Jaargang 28 ‐ nr 3 ‐ september 2020

0
95

Inhoudsopgave
Van de redactie
Bestuur en bestuursvergaderingen
Corona
Cursussen en workshops
Geplande bijeenkomsten
Facebookpagina van Kempen‐ en Peelland
Aspirant‐bestuurslid stelt zich voor
Mijn genealogische zoektocht. ‘Van bierviltje tot het splintertje’ (deel 1)
Enquête deskundigheid KPL‐leden (2)
Paleografie: het lezen van Duitse documenten (slot)
“Geliefde zuster in J.Ch.”Een bijzonder egodocument ontleed
De freule, haar familie en haar oom
Transcripties Duits schrift
Bibliotheek aanwinsten boeken
Bestuur van de afdeling Kempen‐ en Peelland
Voor ondersteuning en advies
Mutaties ledenlijst

jonkheer mr. dr. Eeltjo Aldegondus (Eeltjo) van Beresteijn is op 2 april 1876 te Haarlem geboren. Hij is de jongste broer van de vader van de freule, zie hiervop 2 april 1876 te Haarlem geboren. Hij is de jongste broer van de vader van de freule, zie hiervoor. Na het gymnasium in Haarlem gaat Eeltjo in Utrecht rechten studeren. In 1899 promoveert hij op stellingen en in 1903 nogmaals, nu cum laude, op een proefschrift over ‘Arbeidsregelementen’. Intussen is Eeltjo in oktober 1900 getrouwd met de ruim een jaar jongere Julia Cardina Frowein: zij krijgen twee dochters. Jhr. mr. dr. E.A. van Beresteijn, zie foto hier‐ naast, heeft in Neder‐ land grote bekendheid verworven. Na een leraarschap ‘Staats‐ wetenschappen’ aan de HBS in Amersfoort en in Utrecht is hij onder an‐ dere burgemeester van Veendam, lid van de Tweede Kamer en lid van de gemeenteraad van ’s‐ Gravenhage. Naast de politiek is Eeltjo ook actief op veel maatschappelijke terreinen en bekleedt hij tal van bestuursfuncties in kunst‐ zinnige en wetenschappelijke verenigingen. Voor zijn verdiensten is hij tijdens zijn leven vele malen onder‐ scheiden. Vanwege zijn grote belangstelling voor ‘genealogie’, die hij beschouwt als ‘een hulpwetenschap van de geschiedenis’, behoort eigenlijk elke genealoog Eeltjo’s naam te kennen!!! Hij is onder andere oprichter van de Stichting Nederlands patriciaat, mede oprichter en directeur (1945 tot 1948) van het Centraal Bureau voor Genealogie en heeft zeer veel publicaties op zijn naam staan, waaronder een Genea‐ logisch Repertorium.Vanwege zijn vele initiatieven is Eeltjo op het einde van de 20e eeuw gekozen tot Genealoog van het Millennium in de Benelux. Jhr. mr. dr. Eeltjo Aldegondus van Beresteijn, Commandeur in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, is op 15 september 1948 te ’s‐Graven‐ hage overleden ten gevolge van een verkeersongeval

Dit verhaal vond ik de moeite waard, want iedere genealoog kent de Berensteijn