Nieuw online: foto’s Provinciale Planologische Dienst Zeeland

0
25

Het fotoarchief van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland is nu online te raadplegen. Bijna 700 foto’s uit de periode 1958-1995 geven een beeld van het brede werkterrein van de dienst.
De foto’s belichten de economische ontwikkeling door ontsluiting van Zeeland, de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de Deltawerken na de ramp van 1953, de industrialisatie en de komst van grootschalige recreatie en toerisme.

De PPD werd opgericht in de Tweede Wereldoorlog en vloeide voort uit de instelling van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Alle provincies dienden een planologische dienst formeren, aldus een decreet van juli 1942. In Zeeland begon de PPD op 1 december 1943 in het pand Nieuwstraat 27 te Middelburg. De werkzaamheden gingen pas echt van start na de bevrijding in 1944.
De taakomschrijving luidde: “De voorbereiding van streekplannen, het uitbrengen van adviezen over uitbreidingsplannen en andere planologische aangelegenheden, alsmede het verzamelen, rangschikken, bestuderen en verwerken van gegevens, welke voor het planologisch werk in de provincie van belang kunnen zijn en het brengen van eenheid in het verwerken van deze gegevens”.

Afgezien van de naamswijziging van uitbreidingsplan in gemeentelijke ruimtelijke plannen of bestemmingsplannen, bleef de taakomschrijving tijdens het hele bestaan van de PPD actueel. De plannen behoefden goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De PPD ging het college adviseren. Ook andere instanties deden dat en om het overleg te stroomlijnen werd de Provinciale Commissie ter beoordeling van de gemeentelijke uitbreidingsplannen opgericht.
De PPD werd 1 oktober 1991 opgeheven om op te gaan in de provinciale dienst voor de ontwikkeling van Zeeland, genaamd Directie II: Economie, Ruimtelijke Ordening en Welzijn.

Behalve het fotoarchief beheert het Zeeuws Archief het archief van de Provinciale Planologische Dienst Zeeland. De archiefinventaris is online te raadplegen. zie Het Zeeuws Archief