Limburgs Tijdschrift Genealogie 2020- nr1

Inhoudsopgave

Van de redactie

Pastoor Brune was een meisje door dr. Régis de la Haye, De achternamen van Maria Waeijen 1841-1880 door Arno Coopmans, Johannes Godefridus Lebens en Anna Lousberchs, en nageslacht (slot) door drs. Henk].l..M. Boersma, De familie Laumans en een notariële akte door drs.].H.G.Bos, Gezinnen Blerick 1575-1819 Door Jan H. Hanssen, Kandidaten  voor de Edmond Delhougnt Penning 2020 door ing Bert; van Laer.

Dit nummer is voor een groot deel gevuld met artikelen gemaakt naar aanleiding van een specifieke vondst.

De aanleiding voor een van onze vaste auteurs, Régis de La Haye, om zijn artikel te schrijven is niet zozeer dat het een geslacht betreft afkomstig uit Wallonië, maar het feit dat een van hen, de latere pastoor Brune, abusievelijk als meisje was ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Voor Arno Coopmans was de aanleiding de afwijkende spelling van de achternaam van Maria Waeijen op haar bidprentje. Evenalshet vorige artikel toont het aan dat de aktes van de burgerlijke stand niet altijd betrouwbaar zijn.

Hans Bos neemt ons mee naar het negentiende eeuwse Tegelen aan de hand van de eerste generaties van de familie Laumans aldaar. Zijn aanleiding was de vondst van een notariële akte. Wanneer een van beide huwelijkspartners stierf en de langstlevende wenste te hertrouwen. zeker wanneer uit dat eerste huwelijk op dat moment kinderen in leven waren, diende men een soort momentopname te maken van de bezittingen uit dat eerste huwelijk. Vooral om de rechten van die kinderen te beschermen.

Als vervolg op twee eerdere afleveringen besluit Henk Boersma zijn reeks over de familie van het echtpaar Lebens-Lousberchs. Laatstgenoemde familie is nu aan de beurt. Kort aandacht wordt 00k besteed aan een dvd bevattende een gezinsklapper van Blerick.